ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ดร.ยลพรรษ์ ศิริรัตน์ รองประธานกรรมการดำเนินการ 3 นายนพดล มงคล กรรมการ นายเสนอ ลักษณุกิจ กรรมการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ บรรยายการบริหารด้านการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตามโครงการรัฐบาล