เงินกู้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 150 งวด ทั้งนี้ต้องหมดหนี้ไม่เกินอายุ 70 ปี สำหรับข้าราชการ และไม่เกินอายุ 65 ปี สำหรับลูกจ้าง

เกณฑ์การค้ำประกัน
เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
เงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 600,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
เงินกู้เกินกว่า 900,000 บาท ไม่เกิน 900,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 3 คน)
เงินกู้เกินกว่า 900,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ค้ำประกัน 4 คน)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.50 ต่อปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้
เอกสารผู้กู้
1. สลิปเงินเดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนสมรส
7. สำเนาหน้า Book Bank กรุงไทย หรือ หน้าBook เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มฟ้า)

เอกสารผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรส

หมายเหตุ
– สมาชิกจะกู้วงเงินเดือนใดก็ตามสหกรณ์จะหักค้ำประกันหนี้ 2% (ไม่มีเล่ม 022)
– สหกรณ์จัดเก็บเบี้ยประกันชีวิตรายปี ตามอัตราเบี้ยประกันในปีนั้นๆ
– สมาชิกสามารถขอยื่นกู้ได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี
– ต้องมีการชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะสามารถยื่นคำขอใหม่ได้

Download เอกสาร
เอกสารขอกู้ (กรุณา พิมพ์ หน้า-หลัง )
หนังสือค้ำประกัน (กรุณาพิมพ์ หน้าหลัง)
หนังสือยินยอม (กรุณาพิมพ์ หน้าหลัง)