Download เอกสาร

โหลดใบคำขอต่าง ๆ

กรุณาพิมพ์   “เอกสารคำขอ”

” ต้องพิมพ์  2  ด้าน  ( หน้า-หลัง )  ในแผ่นเดียวกัน “กรณี เอกสารที่ต้องพิมพ์  2 ด้าน  (หน้า-หลัง) “ในแผ่นเดียวกัน”
แต่ถ้า สมาชิกพิมพ์ “แยกแผ่น”  ถือว่า “เอกสารไม่สมบูรณ์ “
การเขียนคำขอกู้หรือลงรายมือชื่อด้วยปากกาน้ำเงินเท่านั้น
ทางสหกรณ์ฯจะไม่สามารถดำเนินการให้สมาชิกได้

คำขอกู้ สินเชื่อ

คำขอเงินกู้ฉุกเฉิน  
คำขอเงินกู้ฉุกเฉิน ปันผลดำรงชีพ 
คำขอเงินกู้สามัญทั่วไป     หนังสือค้ำประกัน
คำขอเงินกู้สามัญ เพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ  หนังสือค้ำประกัน
คำขอเงินกู้สามัญ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ATMหนังสือค้ำประกัน
คำขอเงินกู้ โครงการพิเศษการเคหะใบตรวจรับงานก่อสร้าง กู้การเคหะ
คำร้องทั่วไปบันทึกต่อท้ายสัญญา
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน “สามัญ/ดำรงชีพ” หนังสือค้ำประกัน
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ” ATM ”หนังสือค้ำประกัน

เอกสารคำขอต่างๆ 

กรุณาพิมพ์   “เอกสารคำขอ”
” ต้องพิมพ์  2  ด้าน  ( หน้า-หลัง )  ในแผ่นเดียวกัน “กรณี เอกสารที่ต้องพิมพ์  2 ด้าน  (หน้า-หลัง) “ในแผ่นเดียวกัน”
แต่ถ้า สมาชิกพิมพ์ “แยกแผ่น”  ถือว่า “เอกสารไม่สมบูรณ์ “
การเขียนคำขอกู้หรือลงรายมือชื่อด้วยปากกาน้ำเงินเท่านั้น
ทางสหกรณ์ฯจะไม่สามารถดำเนินการให้สมาชิกได้

ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์  ใบสมัครสมาชิกสมทบแบบคำร้องขอ  รับรองสมาชิกสมทบ  
คำร้องทั่วไปใบสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบคำร้องขอ  ขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
คำร้องขอโอนสมาชิกบัญชีเครือญาติและคำยินยอมคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือการทำศพ
คำร้องขอโอนเข้าเป็นสมาชิกคำร้องขอรับเงินสวัสดิการคำร้องขอ สวัสดิการเงินนอนโรงพยาบาล
คำร้องขอรับเงินค่าหุ้นหนังสือมอบอำนาจรับเงินทั่วไป
คำร้องขอ รับเงินช่วยเหลือ
การทำศพ (คู่สมรสของสมาชิก)
คำร้องขอ รับเงินช่วยเหลือ
การทำศพ (บิดา,มารดา,บุตร)

เอกสารการเงิน

คำร้องแจ้งความประสงค์ฝากเงินและถอนเงิน
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝาก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ใบสมัครสมาชิกใบสมัครคู่สมรสสมาชิก
ใบสมัครสมาชิก กรณีพิเศษใบสมัครคู่สมรสสมาชิก กรณีพิเศษ
ใบสมัครสมาชิก กลุ่ม 1 กรณีพิเศษใบสมัครคู่สมรสสมาชิก กลุ่ม 1 กรณีพิเศษ
ใบลาออกสมาคมฌาปนกิจ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี กลุ่ม 2

ใบสมัครสมาชิก กลุ่ม 2ใบสมัครคู่สมรสสมาชิก กลุ่ม2
ใบสมัครสมาชิก กลุ่ม 2 กรณีพิเศษ
ใบลาออกสมาคมฌาปนกิจ กลุ่ม2