คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2565


 
 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
ประธานกรรมการดำเนินการ
 
นายทวี ชูศรี
รองประธานกรรมการดำเนินการ 1
นายประเทือง แผนสมบูรณ์
รองประธานกรรมการดำเนินการ 2
นางยลพรรษ์ ศิริรัตน์
รองประธานกรรมการดำเนินการ 3
นายสุรชัย สุขเข
กรรมการดำเนินการ / เหรัญญิก
นายนพดล มงคล
กรรมการดำเนินการ
นายประพันธ์ พุ่มจันทร์
กรรมการดำเนินการ
นายเสนอ ลักษณุกิจ
กรรมการดำเนินการ
นางอัจฉรา รอดภัย
กรรมการดำเนินการ
นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์
กรรมการดำเนินการ
นางมนูญ นิมิตรเกาะ
กรรมการดำเนินการ
นายพูน จิตตะเสโน
กรรมการดำเนินการ
นายยิ่งยศ พละเลิศ
กรรมการดำเนินการ
 
นายอดุลย์ ม่วงแก้ว
กรรมการดำเนินการ
นายยงยุทธ สงพะโยม
กรรมการดำเนินการ / เลขานุการ