คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2563

นายณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1
นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
นายสุจินต์ หอมเสมอ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 3
นายไพรัช พวกยะ กรรมการ / เหรัญญิก
นายประเสริฐ ด้วงสงค์ กรรมการ
นายทวี ชูศรี กรรมการ
นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการ
นางสุรีพร บำรุงชล กรรมการ
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ
นางพัชรา ดีหล้า กรรมการ
นายยิ่งยศ พละเลิศ กรรมการ
นายอดุลย์ ม่วงแก้ว กรรมการ
นายสมพร เจริญกุล กรรมการ
นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการ / เลขานุการ