คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ประจำปีบัญชี 2561

นายณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายนิทัศน์ เชียงทอง รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1
นายศุภากร เมฆขยาย รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการและเหรัญญิก
นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการ
นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการ
นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการ
นายวิชา จุลทรักษ์ กรรมการ
ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด กรรมการ
นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการ
นายสายัญห์ สุขสำราญ กรรมการ
นายประเสริฐ ใยเยื่อ กรรมการ
นายมนูญ นิมิตรเกาะ กรรมการและเลขานุการ