คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2563

นายณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1
นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
นางสุรีย์พร บำรุงชล รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 3
นายอดุลย์ ม่วงแก้ว กรรมการ / เหรัญญิก
นายพูน จิตตะเสโน กรรมการ
นายทวี ชูศรี กรรมการ
นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการ
นายประเทือง แผนสมบูรณ์ กรรมการ
นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ กรรมการ
นางมนูญ นิมิตรเกาะ กรรมการ
นายสุรชัย สุขเข กรรมการ
นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ
นายยงยุทธ สงพะโยม กรรมการ
นายยิ่งยศ พละเลิศ กรรมการ / เลขานุการ