การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติราชการในจังหวัดกาญจนบุรี 

    การสมัครเข้าเป็นสมาชิก (ใหม่) (โหลดใบสมัครใบสมัครสมาชิกสหกรณ์  )
หลักฐานการสมัครสมาชิก
          – ใบสมัคร
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการใหม่  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาคำสั่ง ก.พ. 7
          – บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน

– สำเนา Book ธนาคารกรุงไทย

     การสมัครเข้าเป็นสมาชิก (กรณีโอน)
หลักฐานการสมัครสมาชิก
          – ใบสมัคร
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการใหม่  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาคำสั่ง ก.พ. 7
          – บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน

– สำเนา Book ธนาคารกรุงไทย
คำร้องขอเงินกู้  (กรณีมีหนี้)

การชำระค่าหุ้นของสมาชิก

รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 1,500 บาท
– รายได้ 20,001 – 30,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 2,000 บาท
– รายได้ 30,001 – 40,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 3,000 บาท
– รายได้ 40,001 – 50,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 4,000 บาท
– รายได้ 50,000 ขึ้นไป   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 5,000 บาท

การสมัครสมาชิกสมทบ

การสมัครสมาชิกสมทบ มี 2 ประเภท 1 สมาชิกสมทบทายาท 2 สมาชิกสมทบบุคลากรทางการศึกษา  การถือหุ้นของสมาชิกสมทบถือหุ้นได้สูงสุดที่ 100,000 บาท หรือ สามารถถือหุ้นขั้นต่ำ 10,000 บาท และต้องซื้อหุ้นทุกปีปีละ 10,000 บาท จนครบ 100,000 บาท หรือหากสมาชิกสมทบต้องการซื้อหุ้นเพิ่มก่อนครบรอบปี จะได้กรณีเดียวคือการซื้อหุ้นจนครบ 100,000 บาท เท่านั้น

โหลด —> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
โหลด —> ตัวอย่างการเขียนใบสมัครสมาชิกสมทบ

หลักฐานการสมัครสมาชิก สมาชิกสมทบทายาท
          – ใบสมัคร
ผู้รับรองในใบสมัครเป็น สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เท่านั้น
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน(ในจังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 1 ชุด
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับรอง)  จำนวน 1 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับรอง)  จำนวน 1 ชุด
          – สำเนาใบสำคัญสมรส จำนวน 1 ชุด (ผู้สมัครเป็นคู่สมรสสมาชิก)

หลักฐานการสมัครสมาชิก สมาชิกสมทบบุคลากรทางการศึกษา
          – ใบสมัคร
– ผู้รับรองในใบสมัครเป็น หัวหน้าหน่วยงาน,ผู้อำนวยการ หรือผู้บังคับบัญชา ของผู้สมัคร
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน(ในจังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 1 ชุด
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด

สำเนาสัญญาจ้าง จากหน่วยงานเป็นปีปัจจุบันหรือสัญญาจ้างครอบคุมการทำงาน ณ วันที่ สมัคร