การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติราชการในจังหวัดกาญจนบุรี 

    การสมัครเข้าเป็นสมาชิก (ใหม่)
หลักฐานการสมัครสมาชิก
          – ใบสมัคร
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการใหม่  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาคำสั่ง ก.พ. 7
          – บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน

– สำเนา Book ธนาคารกรุงไทย

     การสมัครเข้าเป็นสมาชิก (กรณีโอน)
หลักฐานการสมัครสมาชิก
          – ใบสมัคร
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการใหม่  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาคำสั่ง ก.พ. 7
          – บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน

– สำเนา Book ธนาคารกรุงไทย
คำร้องขอเงินกู้  (กรณีมีหนี้)

การชำระค่าหุ้นของสมาชิก

รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 1,500 บาท
– รายได้ 20,001 – 30,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 2,000 บาท
– รายได้ 30,001 – 40,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 3,000 บาท
– รายได้ 40,001 – 50,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 4,000 บาท
– รายได้ 50,000 ขึ้นไป   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 5,000 บาท