บัญชีเงินฝากประกันชีวิต

ฝากประกันชีวิต 013 (ไม่มีเล่ม)
– รอชำระเบี้ยประกันชีวิต สามัญทั่วไป ( รอบกรมธรรม์ 29 มกราคม )
– รอชำระเบี้ยประกันชีวิต สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ ( รอบกรมธรรม์ 16 เมษายน )
– รอชำระเบี้ยประกันชีวิต สามัญโครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM ( รอบกรมธรรม์ 16 กรกฏาคม )

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.60 ต่อปี