บัญชีเงินฝากประกันชีวิต

ฝากประกันชีวิต 013 (ไม่มีเล่ม)
ชำระเบี้ยประกันชีวิต สามัญทั่วไป

เงินฝากประกันชีวิต 014 (ไม่มีเล่ม)
ชำระเบี้ยประกันชีวิต สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ

เงินฝากประกันชีวิต 016 (ไม่มีเล่ม)
ชำระเบี้ยประกันชีวิต สามัญโครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี