การจัดสวัสดิการ

1. เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิก
     ที่ถึงแก่กรรมสหกรณ์จะให้เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ดังนี้
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี ทุนสาธารณประโยชน์ รายละ 10,000 บาท
             และเป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ทุนสาธารณประโยชน์ รายละ 20,000 บาท (พร้อมพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง ) 
           – คู่สมรส รายละ 10,000 บาท
           – บิดา มารดา และบุตร (ไม่เกิน 2 คน) ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายละ 3,000 บาท ( ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสาร ตามที่สหกรณ์กำหนดเพื่อรับเงิน ภายในเวลา 1 ปี ) เริ่มใช้ 15ธันวาคม 2561

2. เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
     สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม รายละ 100,000 บาท และจ่ายเพิ่มให้อีกตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน   1 ปี ได้รับเงินเพิ่ม  10,000บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน   3 ปี ได้รับเงินเพิ่ม  20,000 บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน   5 ปี ได้รับเงินเพิ่ม  30,000 บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน   8 ปี ได้รับเงินเพิ่ม  50,000 บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี ได้รับเงินเพิ่ม  60,000 บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน 15 ปี ได้รับเงินเพิ่ม  90,000 บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงินเพิ่ม 120,000 บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน 25 ปี ได้รับเงินเพิ่ม 150,000 บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน 30 ปี ได้รับเงินเพิ่ม 180,000 บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน 35 ปี ได้รับเงินเพิ่ม 210,000 บาท
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน 35 ปี ขึ้นไปได้รับเงินเพิ่ม 250,000 บาท
 (ผู้ที่เป็นสมาชิก หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป อายุการเป็นสมาชิกสิ้นสุดเมื่อสมาชิกผู้นั้น มีอายุครบ 65 ปี)

3. เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ
     ได้รับตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

4. สนับสนุนการจัดประชุมและจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ  
     โดยให้ตามจำนวนของสมาชิกที่สังกัดในหน่วยงานนั้นๆ (ค่ารับรอง 200 บาทต่อคน และทุนสาธารณประโยชน์ 50 บาทต่อคน )

5. เงินสวัสดิการค่าชดเชยนอนพักรักษาตัวโรงพยาบาล
     ค่าชดเชยพักรักษาตัวนอนพักโรงพยาบาล วันละ 300 บาท ต่อวัน แต่ไม่เกิน 10 วัน ต่อปี

6. เงินสวัสดิการเงินขวัญถุงสำหรับสมาชิกบำนาญ
     เงินขวัญถุงสำหรับสมาชิกบำนาญ อายุเกินกว่า 60 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า 20 ปี รับเงินขวัญถุง 1,000 บาท

7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ฯ  ( กอง 1 , 2 ) 
     เป็นสวัสดิการอีกประเภทหนึ่ง โดยผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ด้วย
          – เมื่อสมาชิกของสมาคมฯ คนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม สมาชิกที่เหลือมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ศพ ศพละ 30 บาท ตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
          – สมาชิกที่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ แต่ไม่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ก็ได้ หากสมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถขอรับเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 10 ศพ เป็นเงิน 300 บาท คืนได้เต็มจำนวนหรือตามยอดเงินคงเหลือ