การจัดสวัสดิการ

1. เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิก
     ที่ถึงแก่กรรมสหกรณ์จะให้เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ดังนี้
          – เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี ทุนสาธารณประโยชน์ รายละ 10,000 บาท
             และเป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ทุนสาธารณประโยชน์ รายละ 20,000 บาท (พร้อมพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง ) 
           – คู่สมรส รายละ 10,000 บาท
           – บิดา มารดา และบุตร (ไม่เกิน 2 คน) ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายละ 3,000 บาท ( ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสาร ตามที่สหกรณ์กำหนดเพื่อรับเงิน ภายในเวลา 1 ปี ) เริ่มใช้ 15ธันวาคม 2561

2. เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
     สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ดังนี้

Noอายุการเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกก่อน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เป็นสมาชิกตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
1เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี110,000 บาท55,000 บาท
2เป็นสมาชิกเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี120,000 บาท60,000 บาท
3เป็นสมาชิกเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี130,000 บาท65,000 บาท
4เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี150,000 บาท75,000 บาท
5เป็นสมาชิกเกินกว่า 7 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี160,000 บาท80,000 บาท
6เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี190,000 บาท95,000 บาท
7เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี220,000 บาท110,000 บาท
8เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี250,000 บาท125,000 บาท
9เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี280,000 บาท140,000 บาท
10เป็นสมาชิกเกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี310,000 บาท155,000 บาท
11เป็นสมาชิกเกินกว่า 35 ปี350,000 บาท175,000 บาท

การนับอายุการเป็นสมาชิกตามความในข้อ 7 (1) – (11) สหกรณ์จะนับอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันโดยตลอด บุคคลใดซึ่งเป็นสมาชิกแล้วลาออกไป จะนำเอาอายุการเป็นสมาชิกครั้งก่อนมานับรวมกับการเป็นสมาชิกครั้งใหม่ไม่ได้
กรณีสมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด และกลับเข้ามาเป็นสมาชิก หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2549 การนับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะสิ้นสุดเมื่อสมาชิกผู้นั้นมีอายุนับตามวันเกิดครบ 65 ปี
กรณีโอนย้ายไม่นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องจากสหกรณ์เดิม
กรณีเปลี่ยนประเภทจากสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิกสามัญ ให้เริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกสามัญ

 3. เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ
     ได้รับตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

4. สนับสนุนการจัดประชุมและจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ  
     โดยให้ตามจำนวนของสมาชิกที่สังกัดในหน่วยงานนั้นๆ (ค่ารับรอง 200 บาทต่อคน และทุนสาธารณประโยชน์ 50 บาทต่อคน )

5. เงินสวัสดิการค่าชดเชยนอนพักรักษาตัวโรงพยาบาล
     ค่าชดเชยพักรักษาตัวนอนพักโรงพยาบาล วันละ 300 บาท ต่อวัน แต่ไม่เกิน 10 วัน ต่อปี

6. เงินสวัสดิการเงินขวัญถุงสำหรับสมาชิกบำนาญ
     เงินขวัญถุงสำหรับสมาชิกบำนาญ อายุเกินกว่า 60 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า 20 ปี รับเงินขวัญถุง 1,000 บาท

7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ฯ  ( กอง 1 , 2 ) 
     เป็นสวัสดิการอีกประเภทหนึ่ง โดยผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ด้วย
          – เมื่อสมาชิกของสมาคมฯ คนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม สมาชิกที่เหลือมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ศพ ศพละ 30 บาท ตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
          – สมาชิกที่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ แต่ไม่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ก็ได้ หากสมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถขอรับเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 10 ศพ เป็นเงิน 300 บาท คืนได้เต็มจำนวนหรือตามยอดเงินคงเหลือ