เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายอำนวยการ