เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ฝ่ายสินเชื่อ
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายอำนวยการ