เจ้าหน้าที่สหกรณ์บริการสมาชิก

ผังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 64

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายประมวลผล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายสินเชื่อ