เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางลาวัลย์ ช่วงชัย
ผู้จัดการสหกรณ์
นางวันนา เกียรติศิริกุล
รองผู้จัดการ
นางบุษบา วิเศษสิงห์
รองผู้จัดการ
น.ส.เยาวลักษณ์ ศักดิ์สุนทร
รองผู้จัดการ
นางมนทิชา โตเฟื่อง
หัวหน้า ฝ่ายสินเชื่อ
นางสหัสทยา กาญจนมาศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นายดุลภากร ถิรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
น.ส.ชมพูนุท ปิโย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
น.ส.รุ่งทิพย์ เลาวิวัฒน์กุล
พนักงานฝ่ายสินเชื่อ
น.ส.สุภาภรณ์ เทศนา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางณัทธินี คุ้มพะเนียด
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายกฤฎชนน ศรีละมุล
พนักงานฝ่ายการเงิน
นายชัยพร ชัยสุริน
หัวหน้าฝ่ายวิเคระห์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
น.ส.ปนิตา สุเวชวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่วิเคระห์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
นายภานุ วันประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ
นายพัทธพร เกตุพันธุ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ
น.ส.ลักขณา แดงอร่าม
เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ
นางศศิธร ไชยสงคราม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
น.ส.อุมาภรณ์ อ่วมเปี่ยม
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางฐิติมา ปรกแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายภาณุพงศ์ อินจีน
พนักงานอำนวยการ
น.ส.อรรัมภา อาจราชกิจ
พนักงานอำนวยการ
น.ส.ศุวิภา ศิริชาติ
แม่บ้าน
นายประมวล กันกุล
พนักงานขับรถและบริการ