เงินกู้ สามัญทั่วไป

เงินกู้สามัญทั่วไป สามารถกู้ได้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด ทั้งนี้ต้องหมดหนี้ไม่เกินอายุ 70 ปี

เกณฑ์การค้ำประกัน
เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
เงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 600,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
เงินกู้เกินกว่า 600,000 บาท ไม่เกิน 900,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 3 คน)
เงินกู้เกินกว่า 900,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ค้ำประกัน 4 คน)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.75 ต่อปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้
เอกสารผู้กู้
1. สลิปเงินเดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สำเนาหน้า Book Bank กรุงไทย หรือ หน้าBook เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มฟ้า)

เอกสารผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ
– สมาชิกจะกู้วงเงินเดือนใดก็ตามต้องมีหุ้น 20% หากสมาชิกที่มีฐานหุ้นไม่ครบตามเกณฑ์ สหกรณ์จะหักจากเงินกู้และนำเข้าบัญชีออมทรัพย์ (เล่มแดง 012) 10% และฐานหุ้น 10% เพื่อค้ำประกันหนี้เงินกู้
– สมาชิกที่ชำระหนี้ตามงวดปกติไม่ครบ 30% และต้องการกู้เงินเพิ่มสหกรณ์จะทำรายการโอนหนี้เงินกู้ส่วนที่ยังขาด โดยคิดค่าธรรมเนียมการโอนหนี้ในอัตรา 0.50% ทั้งนี้ไม่เกิน 2,000 บาท โดยจะหักค่าธรรมเนียมการโอนจากเงินกู้ที่ได้ในวันจ่ายเงินกู้
– สหกรณ์จัดเก็บเบี้ยประกันชีวิตรายปี ตามอัตราเบี้ยประกันในปีนั้นๆ
– สมาชิกสามารถขอยื่นกู้ได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี
– สหกรณ์พิจารณาเงินกู้ 3 ครั้ง ต่อเดือน (ต้นเดือน กลางเดือน สิ้นเดือน)
– เงินกู้สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ (088) เท่านั้น
– ผู้กู้ที่มีหนี้ กยศ. กรอ. กู้แล้วไม่ประสงค์ชำระ ผู้กู้สามารถส่งเงินกู้นี้ได้ไม่เกิน 200 งวด
– ทั้งนี้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 30

Download เอกสาร
คำขอกู้ เงินกู้สามัญทั่วไป (กรุณา พิมพ์ หน้า-หลัง )
หนังสือค้ำประกัน (กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง)