เงินกู้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM

สามัญโครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 200 งวด (สำหรับสมาชิกที่อายุไม่เกิน 60 ปี) และ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (สำหรับสมาชิกที่อายุเกินกว่า 60 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี )

เกณฑ์การค้ำประกัน
เงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
เงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
เงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
เงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
เงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.00 ต่อปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้
เอกสารผู้กู้
1. สลิปเงินเดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนสมรส
7. สำเนาหน้า Book Bank กรุงไทย

เอกสารผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรส

หมายเหตุ
– เมื่ออายุครบ 65 ปี สหกรณ์จะระงับการกดรับเงินกู้ โดยให้ชำระเพียงอย่างเดียว และจะปรับการเรียกเก็บต้นเพิ่มเติมเพื่อชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นที่อายุ 75 ปี
– สหกรณ์จัดเก็บเบี้ยประกันชีวิตรายปี ตามอัตราเบี้ยประกันในปีนั้นๆ
– สมาชิกสามารถขอยื่นกู้ได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี
– สหกรณ์พิจารณาเงินกู้ 3 ครั้ง ต่อเดือน (ต้นเดือน กลางเดือน สิ้นเดือน)
– ต้องมีการชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะสามารถยื่นคำขอใหม่ได้
– ทั้งนี้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 30

Download เอกสาร
คำขอกู้ เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM ( กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง )
หนังสือค้ำประกัน (กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง)