เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อการเคหะ

เงินกู้ โครงการพิเศษเพื่อการเคหะ สมาชิกที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ไถ่ถอน หรือซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด ทั้งนี้ต้องหมดหนี้ไม่เกินอายุ 70 ปี สำหรับข้าราชการ และไม่เกินอายุ 65 ปี สำหรับลูกจ้าง

เกณฑ์การค้ำประกัน
– หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องเป็น โฉนด หรือ นส.3ก
– ที่ดิน ต้องอยู่ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี และ พื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  1. จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ
  2. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ อ.เมือง อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง อ.ด่านช้าง อ.หนองหญ้าไซ
  3. จังหวัดราชบุรี ได้แก่ อ.เมือง อ.บ้านโป่ง อ.จอมบึง อ.โพธาราม
  4. จังหวัดนครปฐม ได้แก่ อ.เมือง อ.กำแพงแสน อ.บางเลน อ.นครชัยศรี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.50 ต่อปี

Download เอกสาร
– เอกสารขอกู้ (กรุณา พิมพ์ หน้า-หลัง )