เงินกู้ พิเศษเพื่อการเคหะ

เงินกู้ พิเศษเพื่อการเคหะ สมาชิกที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ไถ่ถอน หรือซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด ทั้งนี้ต้องหมดหนี้ไม่เกินอายุ 75 ปี

เกณฑ์การค้ำประกัน
– หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องเป็น โฉนด หรือ นส.3ก
– ที่ดิน ต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัด ดังนี้

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.50 ต่อปี

หมายเหตุ
– สมาชิกต้องเป็นผู้จ่ายในการสำรวจ และตรวจงานการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด
– สมาชิกต้องทำประกันอัคคีภัย
– ทั้งนี้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 30

Download เอกสาร
คำขอกู้ เงินกู้เพื่อการเคหะ (กรุณา พิมพ์ หน้า-หลัง )