ความเป็นมา

logo ktscc

สหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงิน
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  ประวัติความเป็นมา

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด  ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ครูกาญจนบุรี จำกัด สินใช้”  เมื่อวันที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2505  เลขทะเบียนที่ 66/11032 ต่อมาได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด”  เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์  ตามความในพระราชบัญญัติ สหกรณ์  พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบัน

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2505 โดยมี  นายนพ  จุลกาญจน์  เป็นสมาชิกคนที่ 1  และเป็นประธานกรรมการดำเนินการคนแรกของสหกรณ์ ฯ  มี นายสนั่น  ประสมทรัพย์  เป็นเหรัญญิก และมี  นายแสนไชย  วัยวัฒนะ  เป็นเลขานุการ สำหรับเจ้าหน้าที่นั้น สหกรณ์ ฯ  ได้ขออนุญาตศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดแผนกศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มาช่วยปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จนถึงปี พ.ศ. 2508  สหกรณ์ ฯ  จึงได้ตั้งงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานของสหกรณ์ ฯ  มาจนถึงปัจจุบันนี้

  สหกรณ์ ฯ จดทะเบียนครั้งแรก  มีสมาชิกจำนวน  666  คน มีทุนเรือนหุ้น 29,420 บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) มีกรรมการดำเนินการ 11 คน ใช้สถานที่ของแผนกศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นเป็นที่ทำการ โดยให้บริการเงินกู้สามัญแก่สมาชิกครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.  2505 จำนวน 14 ราย  สมาชิกรายที่ได้รับเงินกู้สูงสุดในชุดนั้นกู้ได้จำนวน 3,440 บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  ผ่อนชำระหนี้งวดละ  ๑๕๐  บาท การดำเนินงานของสหกรณ์ ฯ ได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

            ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายสถานที่ทำการ โดยใช้ห้องเรียนของโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นที่ทำการ
            ปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายสถานที่ทำการ โดยเช่าตึกแถวที่หน้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
            ปี พ.ศ. 2524 ได้ย้ายสถานที่ทำการ โดยคณะกรรมการดำเนินการในสมัยนั้นได้จัดซื้อ บริเวณศูนย์การค้าตลาดผาสุก ในราคา 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  และปรับปรุงอีก 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  ตั้งอยู่ เลขที่ 160/137-138 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
            ปี พ.ศ. 2538 ได้ย้ายสถานที่ทำการ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2535 ได้ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โฉนดเลขที่ 16183 จำนวนเนื้อที่ 120 ตารางวา ในราคา  3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)  และได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น และรั้วอาคาร ในราคา 5,950,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้ก่อสร้างบ้านพักนักการพร้อมโรงเก็บรถในราคา 485,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมมูลค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 6,435,000 บาท  (หกล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ตั้งอยู่เลขที่ 245/1 ถ.
แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  
           ปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์ได้ซื้อที่ดินแปลงที่ติดกับตัวอาคารเพิ่มอีก 1 แปลง  โฉนดเลขที่ 20937 เนื้อที่ 120 ตารางวาเศษ  ในราคา 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  และได้สร้างโรงรถขึ้นในราคา 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จนกระทั่งปี 2554 – 2555 สหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณขอก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานออกไปจนถึงโรงรถ ในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,700,000 บาท  (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ซึ่งงานอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในวันที่ 26 มกราคม  พ.ศ. 2556 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการที่สหกรณ์ ฯ
           ปี พ.ศ. 2559 สหกรณ์ได้ซื้อที่ดินแปลงด้านข้างตัวอาคารเพิ่มอีก 1 แปลง ตามงบมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 โฉนดเลขที่  1955 เนื้อที่  126 ตารางวาเศษ  ในราคา 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  และได้สร้างโรงรถขึ้นในราคา 968,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  การก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในวันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2560  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการที่สหกรณ์
           ปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดำเนินชุดที่ 59 ได้ดำเนินการขอมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อจัดซื้อที่ดินพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา  
           ปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการดำเนินชุดที่ 60 ขอมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อของบประมาณก่อสร้างอาคารและได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565