ความเป็นมา

logo ktscc

สหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงิน
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  ประวัติความเป็นมา

         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด  ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ครูกาญจนบุรี จำกัด สินใช้”  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๕  เลขทะเบียนที่ ๖๖ / ๑๑๐๓๒  ต่อมาได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด”  เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์  ตามความในพระราชบัญญัติ สหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถึงปัจจุบัน

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมี  นายนพ  จุลกาญจน์  เป็นสมาชิกคนที่ ๑  และเป็นประธานกรรมการดำเนินการคนแรกของสหกรณ์ ฯ  มี นายสนั่น  ประสมทรัพย์  เป็นเหรัญญิก และมี  นายแสนไชย  วัยวัฒนะ  เป็นเลขานุการ สำหรับเจ้าหน้าที่นั้น สหกรณ์ ฯ  ได้ขออนุญาตศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดแผนกศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มาช่วยปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘  สหกรณ์ ฯ  จึงได้ตั้งงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานของสหกรณ์ ฯ  มาจนถึงปัจจุบันนี้

          สหกรณ์ ฯ จดทะเบียนครั้งแรก  มีสมาชิกจำนวน  ๖๖๖  คน มีทุนเรือนหุ้น ๑๙,๔๒๐ บาท  ( หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน )   มีกรรมการดำเนินการ  ๑๑  คน  ใช้สถานที่ของแผนกศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นเป็นที่ทำการ   โดยให้บริการเงินกู้สามัญแก่สมาชิกครั้งแรกเมื่อ   วันที่ ๑   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๕    จำนวน  ๑๔   ราย   สมาชิกรายที่ได้รับเงินกู้สูงสุดในชุดนั้นกู้ได้จำนวน  ๓,๔๕๐   บาท   (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   ผ่อนชำระหนี้งวดละ  ๑๕๐  บาท การดำเนินงานของสหกรณ์ ฯ ได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

          เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้ย้ายไปใช้ห้องเรียนของโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม   เป็นที่ทำการถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้ย้ายไปเช่าตึกแถวที่หน้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  เป็นที่ทำการจนถึงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๔  จึงย้ายสำนักงานไปอยู่เลขที่ ๑๖๐/๑๓๗ – ๑๓๘  ศูนย์การค้าตลาดผาสุก   ตำบลบ้านเหนือ   อำเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี   ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการในสมัยนั้นได้จัดซื้อในราคา  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  และปรับปรุงอีก  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  ต่อมาเมื่อ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘  สหกรณ์ ฯ  จึงได้ย้ายไปทำการที่อาคารสำนักงานของสหกรณ์ ฯ ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่    เลขที่ ๒๔๕/๑   ถนนแสงชูโต  ตำบลปากแพรก   อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ ๓๑  ประจำปี  ๒๕๓๕  ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่  ๑๖๑๘๓   จำนวนเนื้อที่ ๑๒๐ ตารางวา  ในราคา  ๓,๖๐๐,๐๐๐  บาท  (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)  และได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคารคอนกรีตสูง  ๓  ชั้น  และรั้วอาคาร  ในราคา ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท  (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้ก่อสร้างบ้านพักนักการพร้อมโรงเก็บรถในราคา ๔๘๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมมูลค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น   ๖,๔๓๕,๐๐๐  บาท  (หกล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสหกรณ์ ฯ  ได้ใช้อาคารหลังใหม่นี้เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน

          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐      สหกรณ์ ฯ   ได้ซื้อที่ดินแปลงที่ติดกับตัวอาคารเพิ่มอีก ๑ แปลง  โฉนดเลขที่  ๒๐๙๓๗  เนื้อที่  ๑๒๐  ตารางวาเศษ  ในราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  และได้สร้างโรงรถขึ้นในราคา   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   จนกระทั่งปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕    สหกรณ์ ฯ ได้จัดสรรงบประมาณขอก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานออกไปจนถึงโรงรถ   ในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท  (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  ซึ่งงานอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการที่สหกรณ์ ฯ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙      สหกรณ์ ฯ   ได้ซื้อที่ดินแปลงด้านข้างตัวอาคารเพิ่มอีก ๑ แปลง ตามงบมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โฉนดเลขที่  ๑๙๕๕  เนื้อที่  ๑๒๖  ตารางวาเศษ  ในราคา ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  และได้สร้างโรงรถขึ้นในราคา   ๙๖๘,๐๐๐ บาท   (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  การก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในวันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการที่สหกรณ์ ฯ

          สหกรณ์ ฯ  เริ่มเปิดดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕๗ ปี   มีจำนวนสมาชิก  ๑,๑๐๖๙ คน  ทุนดำเนินการทั้งสิ้น  ๑๑,๓๖๕.๕๑ ล้านบาท   (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น)  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ๑๕ คน ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ  ๕  คน    ที่ปรึกษา ๕ คน  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ  ๑๘  คน (ข้อมูล ๓๐ พ.ย. ๖๑)