เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ชำระ 12 งวด

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ปันผลดำรงชีพ  กู้ได้ 50% ของปันผล – เฉลี่ยคืน ปีล่าสุด ( ระยะเวลาการกู้ตามมติคณะกรรมการ)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.00 ต่อปี

หมายเหตุ
– กรณีสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ใช้สิทธิกู้สามัญ ให้กู้ฉุกเฉินได้ไม่เกิน 20,000 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น
– กรณีต้องการกู้ฉุกเฉินเพิ่ม ต้องชำระหนี้ค้างเก่าอย่างน้อย 1 งวด
– สมาชิกต้องมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 30% หลังจากการกู้
– หากผู้ค้ำประกันสัญญาสามัญ หรือ โครงการพิเศษไม่สมบูรณ์ กรณี ย้าย หรือ เสียชีวิต ต้องแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อน

Download คำขอ
–  คำขอกู้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอกู้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน Online