บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ 088 (เล่มฟ้า)

  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.70 ต่อปี
  • ฝาก-ถอน หน้าเคาเตอร์ 1 ครั้งต่อวัน (จำนวนเงินเป็นไปตามประกาศ)
  • ฝาก-ถอน หน้าตู้ ATM ธ.กรุงไทย ทุกตู้ทั่วประเทศ 1 ล้านบาท/วัน ทั้งนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท/เดือน (มีค่าธรรมเนียม 8 บาท/ครั้ง)

เงินฝากออมทรัพย์ 010 (เล่มเขียว)

  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.70 ต่อปี
  • ฝาก-ถอน หน้าเคาเตอร์ 1 ครั้งต่อวัน (จำนวนเงินเป็นไปตามประกาศ)