การให้บริการเงินฝาก

การให้บริการเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย 2.70 % ต่อปี

  1. เงินฝากออมทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)
    1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
    2. บัญชีเงินฝากค้ำประกัน
    3. บัญชีเงินฝากประกันชีวิต
  2. เงินฝากประจำ (เสียภาษี)