การให้บริการเงินฝาก

การให้บริการเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี 
     1.1 เงินฝากออมทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)
     1.2 เงินฝากประจำ  (เสียภาษี)