ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบ / ข้อบังคับ

icon-bar18

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

icon-bar19

ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับ พ.ศ. 2562

icon-bar20 ระเบียบ สหกรณ์ฯ ฉบับปี 2556

1.ระเบียบค่าหุ้น 2552
2.ระเบียบสวัสดิการ พ.ศ.2555
3.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
4.ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิก
5.ระเบียบการประเมินหลักทรัพย์
6.ระเบียบ ฯ เลือกตั้ง  ยกเลิก
7.ระเบียบฯผู้แทนประจำหน่วย
8. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
9.ระเบียบทุน ฯ ช่วยเหลือค่าทำศพ 2552
10.ระเบียบว่าด้วยศพคู่สมรส
11.ระเบียบสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา และบุตรสมาชิก
12.ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
13.ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
14.ระเบียบรับเงินฝากสมาคมฒาปนกิจ
15.ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
16.ระเบียบให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2549  ยกเลิก
17.ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
18.ระเบียบการเก็บรักษา
19.ระเบียบว่าด้วยจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2549 ยกเลิก
20. ระเบียบว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุม
21.ระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่พัก และค่าพาหนะ ฯ
22.ระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินยังชีพ
23.ระเบียบว่าด้วยการทำงาน
24.ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
25.ระเบียบศึกษาบุตรค่ารักษา
26.ระเบียบการช่วยเหลือบุตรเจ้าหน้าที่
27.ระเบียบฯ ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก
28.ระเบียบตั้งสนง,ความมั่นคง
29. ระเบียบว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ
30.ระเบียบเงินกู้ พ.ศ 2554

ระเบียบทุนผู้คำประกันเงินกู้สามัญ 2551
สมัครสมาชิก


ระเบียบ สหกรณ์ฯ ฉบับแก้ไขปี 2557

8.ระเบียบว่าด้วยผู้ประสานงานสหกรณ์ 2557
13.ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 2557 ยกเลิก
24.ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีจำกัด 2557
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารหนี้ผิดนัด 2557


ระเบียบ สหกรณ์ฯ ฉบับแก้ไขปี 2558

30.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ 2558
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญชำระคืนกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(ก.บ.ข.) พ.ศ. 2558


ระเบียบ สหกรณ์ฯ ฉบับแก้ไขปี 2560

19. ระเบียบว่าด้วยพัสดุ 2560
13.ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 2560
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดลองจ่าย ปี 2560
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ปี 2560

ประกาศสหกรณ์
หลักเกณฑ์การกู้ใหม่มีผลเริ่ม 01-09-60


ระเบียบ สหกรณ์ฯ ฉบับแก้ไขปี 2561

ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ปี 2561
ระเบียบว่าด้วยค่าหุ้น ปี 2561
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ปี 2561
6. ระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
16. ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 2561