เงินกู้ สามัญ (หุ้น)

สมาชิก สมาชิกสามารถยื่นกู้หุ้นได้ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นที่ถือ

สมาชิกสมทบ (ทายาท) สมาชิกสามารถยื่นกู้หุ้นได้ไม่เกิน 80% ของเงินค่าหุ้นที่ถือ

สมาชิกสมทบ (บุคคลทั่วไป) ไม่สามารถทำรายการได้

เกณฑ์การค้ำประกัน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ถือ

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.50 ต่อปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้)

หมายเหตุ
– สมาชิก ที่มีหนี้สามัญทั่วไปและสามัญโครงการพิเศษ อื่นๆ ไม่สามารถยื่นขอกู้หุ้นได้
– สมาชิกสามารถขอยื่นกู้ได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี
– ต้องมีการชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะสามารถยื่นคำขอใหม่ได้

Download เอกสาร
– คำเอกสารขอกู้