เงินกู้ สามัญ (หุ้น)

สมาชิก สมาชิกสามารถยื่นกู้หุ้นได้ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นที่ถือ

สมาชิกสมทบ (ทายาท) สมาชิกสามารถยื่นกู้หุ้นได้ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นที่ถือ

สมาชิกสมทบ (บุคคลทั่วไป) ไม่สามารถทำธุรกรรมได้

เกณฑ์การค้ำประกัน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ถือ

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.75 ต่อปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้)

หมายเหตุ
– สมาชิก ที่มีหนี้สามัญทั่วไปและสามัญโครงการพิเศษ อื่นๆ ไม่สามารถยื่นขอกู้หุ้นได้
– ผ่อนชำระไม่เกิน 100 งวด
– กรณีผิดนัดชำระหนี้ 2 ครั้ง สหกรณ์จะชี้แจงสมาชิกเพื่อจำหน่ายออก

Download เอกสาร
คำขอกู้ เงินกู้สามัญ (หุ้น)
คำขอกู้ เงินกู้สามัญ (หุ้น) Online