การให้บริการด้านเงินกู้

ประเภทเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ได้ที่.. สหกรณ์/Online วัน/เวลาทำการ
– ผลการอนุมัติ วัน/เวลาทำการ

เงินกู้ สามัญทั่วไป
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกินวันที่ 4 ของเดือน รับเงินไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกินวันที่ 6 ของเดือน รับเงินไม่เกินวันที่ 16 ของเดือน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกินวันที่ 16 ของเดือน รับเงินไม่เกินวันที่ 30 ของเดือน

เงินกู้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกินวันที่ 4 ของเดือน รับเงินไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกินวันที่ 6 ของเดือน รับเงินไม่เกินวันที่ 16 ของเดือน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกินวันที่ 16 ของเดือน รับเงินไม่เกินวันที่ 30 ของเดือน

เงินกู้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกินวันที่ 4 ของเดือน รับเงินไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกินวันที่ 6 ของเดือน รับเงินไม่เกินวันที่ 16 ของเดือน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกินวันที่ 16 ของเดือน รับเงินไม่เกินวันที่ 30 ของเดือน

เงินกู้ สามัญ (หุ้น)
– ยื่นคำร้องขอกู้ ได้ที่.. สหกรณ์ วัน/เวลาทำการ
– ผลการอนุมัติ วัน/เวลาทำการ

เงินกู้ พิเศษเพื่อการเคหะ
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือน