การให้บริการด้านเงินกู้

ประเภทเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ได้ที่.. สหกรณ์/Online วัน/เวลาทำการ
– ผลการอนุมัติ วัน/เวลาทำการ
เงินกู้ สามัญทั่วไป
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกิน วันที่ 5 ของเดือน รับเงินกลางเดือน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือน รับเงินสิ้นเดือน
เงินกู้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกิน วันที่ 5 ของเดือน รับเงินกลางเดือน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือน รับเงินสิ้นเดือน
เงินกู้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกิน วันที่ 5 ของเดือน รับเงินกลางเดือน
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือน รับเงินสิ้นเดือน
เงินกู้ สามัญ (หุ้น)
– ยื่นคำร้องขอกู้ ได้ที่.. สหกรณ์ วัน/เวลาทำการ
– ผลการอนุมัติ วัน/เวลาทำการ
เงินกู้ พิเศษเพื่อการเคหะ
– ยื่นคำร้องขอกู้ ไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือน