ต้อนครับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด


ดร.ยลพรรษ์ ศิริรัตน์ รองประธานกรรมการดำเนินการ  คนที่ 3  นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ กรรมการประจำหน่วย อ.ไทรโยค  นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์  ให้การต้อนครับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน การบริหารการจัดการสหกรณ์  ระบบสารสนเทศโปรแกรมวิเคราะห์ระบบสหกรณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์