บรรยายพิเศษ สมาชิกหน่วยอำเภอบ่อพลอย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   ณ  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

 ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายอดุลย์ ม่วงแก้ว กรรมการประจำหน่วย อ.บ่อพลอย บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมสมาชิกอำเภอบ่อพลอย