คณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิษณุโลก เขต2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด


ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายนพดล มงคล กรรมการประจำหน่วย อ.เมือง  นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์  ให้การต้อนครับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิษณุโลก เขต 2 บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว และแลกเปลี่ยนความรู้