บรรยายพิเศษ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาะสำโรง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   ณ  แพลูกแพรว อ.เมือง

 ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายนพดล มงคล กรรมการประจำหน่วย อ.เมือง  นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผุ้จัดการสหกรณ์  บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาะสำโรง