บรรยายพิเศษสมาชิก วท.อาชีวศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมว...