บรรยายพิเศษสมาชิก วท.อาชีวศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ และ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือน

You may also like...