ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานทางการเงิน

วันที่ 28 เมษายน 2565

คณะสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายทวี ชูศรี รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1 นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกทางข้อมูลและให้การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับ คณะสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 โดย นางสาวเทียมจิตต์ เอ็งสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวอรสา สุวรรณรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นายสุทธิพงค์ เสมอมาก เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

You may also like...