ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.สธ.ตรัง จำกัด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม...