บรรยายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กลอง อ.ท่าม่วง

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กลอง อ.ท่าม่วง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง