บรรยายการประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ บุคลากรสำนักงานการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1