ประชุมคณะกรรมการดำเินการชุดที่ 59 (นัดแรก)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ประชุมวางแผนการบริหารงาน ประจำปีบัญชี 2563 ณห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด