ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ชุดที่ 58 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด

เรื่อง  ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ชุดที่ 58  ประจำปีบัญชี 2562

************************************************************

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  เมื่อวันเสาร์ที่ 15  ธันวาคม  2561  ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ชุดที่ 58  ประจำปีบัญชี 2562  เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 72  ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง  และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  จึงขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  ชุดที่ 58  ประจำปีบัญชี 2562  ดังนี้

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1 นายณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
2 นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1
3 นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
4 นายสายัญห์ สุขสำราญ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 3
5 นายประเสริฐ ใยเยื่อ กรรมการและเหรัญญิก
6 นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้
7 นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
8 นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการ
9 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ
10 นางพัชรา ดีหล้า กรรมการ
11 นายประเสริฐ ด้วงสงค์ กรรมการ
12 นายสมพร เจริญกุล กรรมการ
13 นายไพรัช พวกยะ กรรมการ
14 นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการ
15 นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ   ณ   วันที่  17   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561