การประชุมสัมมนา กรรมการ ผู้แทนประจำหน่วย เจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

การสัมนาสานสัมพันธ์ุบคลากรสหกรณ์ ฟังบรรยายกฎหมายสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการหักเงิน ณ ที่จ่าย และแนวทางนโยบายการบริการงาน ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58