ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการใช้ทุนสาธารณะประโยชน์และค่ารับรอง เพื่อสนับสนุนการประชุมกลุ่ม