คณะศึกษาดูงานจากสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 7 สิงหาคม 2565   ณ ห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

     นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นางอัจฉรา รอดภัย กรรมการดำเนินการ นางสุรีพร บำรุงชล ผู้แทนประจำหน่วย อ.พนมทวน และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์  ให้การต้อนครับคณะศึกษาดูงานจากสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยบรรยายพิเศษการบริหารการจัดการของสหกรณ์ การวางแผนทางเงินให้กับสมาชิก และแลกเปลี่ยนความรู้