การว่าจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชี และงบการงิน ประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การสอบบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนด