บรรยายพิเศษ เครือข่ายการจัดการศึกษาไทรโยค – ลิ่นถิ่น

วันที่  6 ตุลาคม 2565 

  นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ กรรมการดำเนินการ หน่วย อ.ไทรโยค นายนรากรกาลสุวรรณ ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายการจัดการศึกษาไทรโยค – ลิ่นถิ่น และ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต