บรรยายพิเศษ กลุ่มโรงเรียนหนองขาว-พังตรุราษรังสรรค์

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 

นายยงยุทธ สงพะโยม กรรมการดำเนินการ หน่วยจังหวัด และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนหนองขาว-พังตรุราษรังสรรค์