บรรยายพิเศษ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาพังตรุ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนอาเซียน

     ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการดำเนินการ ประจำหน่วย อ.ท่าม่วง  นายทวี ชูศรี กรรมการดำเนินการ นางอัจฉรา รอดภัย กรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาพังตรุ