ต้อนครับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

วันที่ 5 สิงหาคม 2565   ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

     ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายประเทือง แผนสมบูรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2  นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการดำเนินการ  นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์  ให้การต้อนครับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด โดยบรรยายพิเศษการบริหารการจัดการของสหกรณ์ การวางแผนทางเงินให้กับสมาชิก และแลกเปลี่ยนความรู้

You may also like...