ต้อนครับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พระปกเกล้า จำกัด

วันที่ 5 สิงหาคม 2565   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

     นายประเทือง แผนสมบูรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2  นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการดำเนินการ  นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์  ให้การต้อนครับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด โดยบรรยายพิเศษการบริหารการจัดการของสหกรณ์ การวางแผนทางเงินให้กับสมาชิก และแลกเปลี่ยนความรู้