บรรยายพิเศษเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่กลอง

  วันที่ 5 สิงหาคม 2565      ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกร่างทองราษฎร์บูรณะ

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ  นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการประจำหน่วย อ.ท่าม่วง  นายสุจินต์  หอมเสมอ ผู้แทนฯ ประจำหน่วย อ.ท่าม่วง นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่กลอง

You may also like...