บรรยายพิเศษเครือข่ายพัฒนาการศึกษาหนองปลิง

  วันที่ 2 สิงหาคม 2565      ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลิง

   นายประเทือง แผนสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ 2  นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาหนองปลิง

You may also like...