เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข


เงื่อนไข
1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ทำรายการครั้งละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
2. ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
3. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการปี 2565
4. คิดดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน ตามปีบัญชีของสหกรณ์ (ทุกวันสิ้นเดือน พฤษภาคม และ เดือนสิ้นเดือน พฤศจิกายน)
5. โดยสหกรณ์จะโอนดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มสีเขียว/เงินฝากออมทรัพย์เล่มสีฟ้า (ATM)
6. กรณีถอนเงินฝากก่อนกำหนด 2 ปี สมาชิกต้องทำการถอนเงินฝากทั้งจำนวน สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 2.70 ต่อปีและจะหักคืนดอกเบี้ยที่ได้รับไปแล้ว