บัญชีเงินฝาก “เกษียณเปี่ยมสุข มหามงคล”

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “เกษียณเปี่ยมสุข” “มหามงคล”

📣 แจ้งสมาชิกที่มีบัญชีนี้..❤❤

#ระบบจะปิดบัญชีอัติโนมัติ

▶ ตามเงื่อนไขของบัญชีเมื่อสิ้นสุดตามเกณฑ์บัญชีนั้นๆ โดยระบบจะถอนและนำฝากเข้าบัญชีเล่มหลักของสมาชิกที่แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีพิเศษ