แสดงความยินดี สอ.พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด

   ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายทวี ชูศรี รองประธานกรรมการ 1 นายประเทือง แผนสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ 2 นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ นายนพดล มงคล กรรมการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด