บรรยายพิเศษ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาววัง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

  นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมสมาชิกเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาววัง

You may also like...