บรรยายพิเศษ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเลาขวัญ/เครือข่ายพัฒนาการศึกษาหนองโสน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายประเทือง แผนสมบูรณ์ กรรมการประจำหน่วย อ.เลาขวัญ นายไพรัช พวกยะ ผู้แทนประจำหน่วย บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเลาขวัญ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาหนองโสน