บรรยายพิเศษ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านใหม่

  วันที่ 6กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชุกพี้

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการประจำหน่วย อ.ท่าม่วง บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านใหม่