บรรยายพิเศษเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ้านเก่า

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคงโค ผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา กาญจนบุรี

   นายนพดล มงคล กรรมการประจำหน่วย อ.เมือง นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ ผู้แทนประจำหน่วย อ.เมือง นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ้านเก่า