บรรยายพิเศษ กลุ่มหนองขาว-ท้าล้อ

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

   ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการประจำหน่วย อ.ท่าม่วง นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ให้บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาหนองขาวท่าล้อ