โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

  วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ที่ปรึกษาสหกรณ์ นายทวี ชูศรี รองประธานดำเนินการสกหกรณ์ 1 คณะกรรมการเงินกู้ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ บรรยายพิเศษการบริหารด้านการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตามโครงการรัฐบาล

You may also like...